Ons onderwijs

De Ariënsschool kent geen klassensysteem. De verschillende groepen zijn onderverdeeld over drie bouwen:

- de onderbouw, onderverdeeld in de groepen A en B  (basisschool 1 t/m 3)
- de middenbouw, namelijke de groepen C, D ,E, F en G (basisschool 4 t/m 6)
- de bovenbouw, namelijk de groepen H, I, J, K en L ( basisschool 7 en 8)

De school kent momenteel dertien stamgroepen (A t/m L). Alle kinderen worden ingedeeld in een stamgroep. Het belangrijkste criterium hierbij is de leeftijd van het kind. Vanzelfsprekend doorlopen de kinderen niet alle stamgroepen. Soms wordt een stamgroep overgeslagen. De leerstof, zeker ten aanzien van de vakken lezen, schrijven, taal en rekenen, kent onze school een doorlopende lijn, zodat er geen gevaar bestaat essentiële onderdelen van de didactische lijn over te slaan.
 

De niveaugroepen
Met rekenen, lezen en spelling werken we met niveaugroepen. Ieder kind wordt geplaatst in de groep met het niveau van dat individuele kind. Het niveau wordt vastgesteld via elke didactische testen. Een kind kan, indien dat noodzakelijk is, gedurende het schooljaar in een andere niveaugroep worden geplaatst. Groep A en B doen niet mee aan deze niveau-indeling. Die kinderen blijven de hele dag bij dezelfde leerkracht in hetzelfde lokaal. 

Groepsgrootte
In onze speciale school voor basisonderwijs zijn de groepen niet al te groot. Dat zou ook niet juist zijn, want de kinderen hebben vaak een zeer individueel gerichte aanpak nodig.

Ten behoeve van de leerlingen worden extra middelen vrijgemaakt. Er is een begeleidingsteam gevormd uit medewerkers van de school, die ten dienste staan van de groepen. In deze begeleidingsgroep werken samen: de groepsleerkrachten, de orthopedagogen, de maatschappelijk werker en de schoolarts. 
Indien nodig kunnen andere medewerkers worden ingeschakeld. Hierbij kunt u denken aan een logopediste, een ergotherapeut, een remedial teacher, enzovoort.