De zorgcyclus

Na ongeveer 2 à 4 weken worden de nieuwe leerlingen en de leerlingen, die vanuit het afgelopen schooljaar een handelingsplan hadden, of waarbij afspraken gecontroleerd dienen te worden, besproken in een overleg tussen groepsleerkracht, orthopedagoog/schoolpsycholoog en intern begeleider. Tevens worden de groepsplannen (lezen/rekenen/spelling) voor de eerste periode besproken. In oktober vindt de eerste tussenevaluatie (groepsbespreking) plaats. Dit is een overleg, waarbij groepsleerkracht en intern begeleider aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek worden de lopende handelingsplannen geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Ook is het mogelijk dat groepsleerkracht en intern begeleider benaderd worden door orthopedagoog/schoolpsycholoog of directie i.v.m. het ontwikkelingsperspectief van waaruit een kind besproken zou moeten worden. Gedurende de maanden januari/februari is de eerste leerlingbespreking. Tijdens dit overleg wordt, aan de hand van het ontwikkelingsperspectief, de toetsresultaten en de gegevens uit de leerlingbespreking, bekeken of de leerlingen voldoende vorderingen maakt. Dit geldt voor zowel de didactische vorderingen als de gedragsmatige vorderingen, de werkaanpak en werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Van elke bespreking wordt er een samenvatting gemaakt, die digitaal wordt weggeschreven in het eerder genoemde ADLD. Bij elke leerling wordt tevens besproken of de Ariënsschool de meest passende setting is. Wanneer dit het geval is, wordt dit onderbouwd in de leerlingbespreking. Wanneer hierover twijfels zijn, worden de twijfels, kansen en belemmeringen nogmaals uitgebreider besproken met betreffende leerkrachten, orthopedagogen/schoolpsychologen, intern begeleiders en directie. Móchten er mogelijkheden worden gezien tot eventuele succesvolle terugplaatsing van een leerling, dan worden de ouders ingelicht en zullen gezamenlijke vervolgstappen worden gezet. Er wordt in kaart gebracht waar nog aan gewerkt moet worden om tot terugplaatsing te komen.Eind januari: Groepsbesprekingen. (na de eerste toets periode) Er zijn, n.a.v. de toetsgegevens en voorafgaand aan de groepsplan-besprekingen, gesprekken tussen de directie en de leerkrachten waarin wordt geprobeerd de doelen aan het groepsplan te koppelen. Hierop aansluitend zullen de groepsplannen voor de tweede periode worden besproken. In april vindt dan de tweede tussenevaluatie plaats, te vergelijken met de groepsbespreking in de maand oktober. De tweede leerlingbespreking vindt plaats aan het eind van het schooljaar. Dit is vergelijkbaar met de eerder gehouden leerlingbespreking en de gegevens worden tevens gebruikt bij de overdracht naar de volgende leerkracht. In de laatste week van het schooljaar vindt er een mondelinge overdracht plaats van de stamgroepleerkracht van het lopende jaar, naar de stamgroepleerkracht van het komend jaar.