Orthopedagogen en schoolpsycholoog

Op de Ariënsschool zijn twee orthopedagogen en een schoolpsycholoog werkzaam. ZIj zijn gekoppeld aan verschillende groepen en spelen een belangrijke rol in de ondersteuningsstructuur op school. Zij hebben de taak om leerkrachten te adviseren, te coachen en te begeleiden. Dit kan gaan om specifieke leerlingen of problemen, maar ook om schoolbrede zaken vanuit preventieve aanpak. Voor de start van een leerling op de Ariënsschool zijn zij degenen die op basis van het dossier een ontwikkelingsperspectief opstellen, waardoor collega's de belangrijkste gegevens van de leerling en onderwijsbehoeften in beeld hebben en een leerling zo goed mogelijk kan starten op de Ariënsschool.De orthopedagoog of schoolpsycholoog die betrokken is bij de groep (zie verdeling hieronder) is aanwezig bij de leerlingbesprekingen van de groep. Indien nodig of wenselijk sluiten zij ook aan bij de gesprekken met ouders en/of betrokken hulpverleningsinstantie. Er is een nauwe samenwerking met Oja, zodat er zo effectief mogelijk kan worden samengewerkt met jeugdzorg. De orthopedagogen en schoolpsycholoog zorgen ook voor interne scholing omtrent nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen 'psychologie','pedagogiek' en 'onderwijs'. Naast hun werkzaamheden binnen de Ariënsschool zijn zij allen werkzaam bij het Steunpunt Katholiek Onderwijs Enschede. Ze hebben naast contacten met de scholen binnen de Koe ook contacten met de scholen buiten de organisatie, met name binnen de deelregio Enschede. Kortom de orthopedagogen en schoolpsycholoog hebben zowel intern op de school als extern buiten de school een helicopterview om met name op het gebied van ondersteuningsstructuur van een toegevoegde waarde te zijn voor de Ariënsschool.

Orthopedagogen: Nadine Molkenboer en Michelle Elders-Heck