Toelating en start

Wanneer blijkt dat een leerling op de basisschool ondanks alle inzet, de beoogde doelen niet bereikt, kan worden besloten tot een extern arrangement. Externe arrangementen moeten worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband 23.02 en worden begeleid door het ‘Steunpunt’ en de ‘Commissie van Arrangementen’ in Enschede. Dat zou kunnen betekenen dat een kind wordt aangemeld op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) binnen het samenwerkingsverband Wanneer een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft, kan die leerling worden aangemeld bij de Ariënsschool. 

Start

De orthopedagoog/schoolpsycholoog zorgt vervolgens voor een samenvatting van het dossier en versterkt deze aan alle betrokkenen. Op basis van deze gegevens en de leeftijd wordt een leerling ingedeeld in een groep, de stamgroep, met een eigen stamgroepleerkracht. Om leerlingen tijdens rekenen, spelling en lezen op hun eigen niveau te kunnen laten werken, wordt er bij deze vakken met niveaugroepen gewerkt. De stamgroepleerkracht zorgt er voor dat de niveauleerkrachten op de hoogte worden gebracht van de belangrijkste zaken. Voor elke leerling wordt een digitaal dossier samengesteld. In dit dossier, het ‘Ariens Digitaal Leerling Dossier’ (in het vervolg: ADLD), dat voor elke leerkracht online is te raadplegen, worden alle relevante gegevens op didactisch en sociaal emotioneel gebied verzameld. Alle (nieuwe) leerlingen starten in de tweede schoolweek van het nieuwe schooljaar in de niveaugroepen. De zij-instromers starten, nadat ze op de Ariënsschool zijn begonnen, na twee a drie dagen, in de niveaugroepen.