Door passend onderwijs krijgen scholen te maken met meer diversiteit in de klassenpopulaties en met een toename aan (gedrags)problematiek. De Impulsklas kan scholen helpen hiermee om te gaan. De Impulsklas is gebaseerd op een aanpak die in Denemarken al tien jaar veel succes boekt en uitval van leerlingen voorkomt. De kracht ervan zit in de versterking van de driehoek school-kind-ouders.

Systematische aanpak

Als een leerling bepaalde zorg en aandacht vraagt op school, kan dat een negatieve invloed hebben op de relatie tussen school en ouders. De Impulsklas is uniek, omdat het focust op wat wél lukt! En ook de ouders op een positieve manier bij de aanpak van het gedrag van hun kind betrekt. Naast de thuissituatie, wordt ook de relatie met leerkracht(en) en klasgenoten in ogenschouw genomen. Want waarom kan het bijvoorbeeld thuis wel goed gaan en op school niet? Waarom gaat het soms bij de ene leerkracht beter met de leerling dan bij de ander? Daarom is het van belang dat de verschillende partijen van elkaar leren en hun aanpak op elkaar afstemmen.


Wat is de Impulsklas?

Een groepje leerlingen met (lichte!) werkhoudings- en gedragsproblemen gaat één dagdeel per week naar de Impulsklas en werkt daar onder gespecialiseerde begeleiding aan het reguliere schoolwerk. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben hun werk af te krijgen, die zich onvoldoende aan de regels houden in de klas, die moeite hebben met taakgerichtheid, snel boos worden, kortom: kinderen die gedrag vertonen waar het kind zelf, de klasgenootjes en/of de leerkracht last van kunnen ondervinden.

De Impulsklas vindt één dagdeel per week plaats gedurende twaalf weken en bestaat uit maximaal zes leerlingen in de leeftijd van 4-8 jaar en maximaal acht leerlingen in de leeftijd van 8-12 jaar. Leerlingen van alle scholen binnen de stichting KOE kunnen hieraan deelnemen. Opgave gaat via de Intern Begeleider van de eigen school.

Samenwerken aan verbetering

De Impulsklas wordt begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht. Heel bijzonder is, dat iedere leerling deelneemt samen met één van zijn/haar ouders/verzorgers. De ouders helpen hun kind bij het maken van hun schoolwerk en het halen van vooraf gestelde (gedrags)doelen. Die doelen worden inzichtelijk gemaakt met een scorekaart.

Om ouders te ondersteunen in de bijsturing van het gedrag en de interactie met het kind, is er ook een ouderbegeleider in de klas aanwezig. Bovendien krijgen de ouders in de Impulsklas handvatten aangereikt om die lijn thuis door te trekken. Tijdens de bijeenkomsten wisselen ouders ervaringen en successen uit met andere ouders. Ouders en school komen zo meer op één lijn.


Wat levert het op?

Het belangrijkste resultaat is dat de werkhouding van de leerling en diens relatie met de leerkracht sterk verbetert. Hiermee voorkomt de Impulsklas in veel gevallen dat bepaald gedrag dat nu nog licht en om te buigen is, te groot wordt. Voor de Impulsklasleerling is het vooral prettig dat zijn/haar leerpunten nu eens op een positieve manier wordt aangepakt. Het resultaat: meer gemotiveerde en beter functionerende leerlingen

De Impulsklas in het kort

· Eén ochtend per week op woensdag· Twaalf weken én twee terugkombijeenkomsten
· 6-8 leerlingen plus één ouder per kind
· Begeleiding door een leerkracht en ouderbegeleider
· Positieve benadering van (lichte!) werkhoudings- en gedragsproblemen
· Alle partijen op één lijn
· Van elkaar leren en successen delen
· Begeleide oudergroep
· Bijhouden scores op doelenkaart
· Financiering door stichting KOE
· Observatie op de basisschool door de Impulsbegeleiders

Impulsklas onderbouw

Locatie: Paus Joannesschool, Floraparksstraat 155
Tijdstip: woensdagochtend
Impulsklasbegeleiders: Colette Haarman en Sabine Schoorlemmer
 Mailadres: impuls-ob@skoe.nl

Impulsklas bovenbouw:

Locatie: Bomansschool, Veldhoflanden 92 te Enschede.
Tijdstip: woensdagochtend

Impulsklasbegeleiders: Chantal Barkel en Suzanne van Beusekom
Mailadres: impuls-bb@skoe.nl